4 Ocak 2017 Çarşamba

65 Adet Kısa Dua

1-Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ vein lem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsırîn.
2-Rabbi innî mağlûb,fantasir.
3-Elhamdulillâhillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn.
4-Rabbi heblî hükmen ve elhıknî bissâlihîn.
5-Rabbi ennî messeniyed durru ve ente erhamür râhimîn.
6-İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallâh.
7-Ente veliyyî fiddünyâ vel âhirah. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn.
8-Vemâ tevfîkî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb.
9-Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî, vahlül ukdeten millisânî, yefkahû kavlî. Ve ufevvidu emrî ilallâh. İnnallâhe basîrun bil ibâd.
10-Rabbi evzi'ğnî en eşküra ni'ğmetekelletî en'amte aleyye vealâ vâlideyye ve en a'ğmele sâlihan terdâhü ve edhılnî birahmetike fî ibâdikes sâlihîn.
11-Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez zâlimîn.
12-Rabbi lâ tezernî ferden. Ve ente hayrul vârisîn.
13-Rabbenâ verzuknâ ve ente hayrur râzikîn.
14-Rabbiğfir verham ve ente hayrur râhimîn.
15-Allâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü biyedikel hayr. İnneke alâ külli şeyin kadîr.
16-Rabbenâ efri'ğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.
17-Rabbenağfirlenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.
18-Hasbünallahu ve ni'ğmel vekîl, ni'ğmel mevlâ ve ni'ğmen nasîr. Gufrâneke rabbena ve ileykel masîr.
19-Ve in tasbirû ve tettekû, lâ yedurruküm keydühüm şey'â.
20-Ve kefâ billâhi veliyyâ, ve kefâ billâhi nasîrâ."
21-Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşül azîm.
22-Fallâhü hayrun hâfizan, vehüve erhamürrâhimîn.
23-Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
24-Rabbenâ âmennâ fağfirlenâ verhamnâ ve ente hayrur râhimîn.
25-Fesubhânallâhi hîne tümsûne ve hîne tusbihûn.
26-İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.
27-Rabbenâ âtinâ milledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrinâ raşedâ. İc'allenâ min emrinâ feracen ve mahrecen.
28-Ya men yücîbül muddarra izâ deâhü ve yekşifüssû'ü.
29-Feemmellezîne âmenû billâhi va'ğtesamû bihî feseyedhılühüm fî rahmetin  minhü ve fadlin ve yehdîhim ileyhi sırâtan müstakîmâ.
30-Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ ba'ğde iz hedeytenâ veheblenâ min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhâb.
31-Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a'ğyünin vec'alnâ lilmüttakîne imâmâ.
32-Rabbic'alnî mukîmes salâti ve min zürriyyetî. Rabbenâ ve tekabbel duâ'.
33-Allahumme âtinâ, vehdinî verzuknî vecburnî verfa'ğnî.
34-Allahumme lâ tühzinâ fiddünya vel âhirah.
35-Allahumme eyyidnâ bi rûhin min indike.
36-Subhânallahi vebi hamdihî, sübhanallâhil azîm.
37-Subbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver rûh.
38-Allahumme kün lenâ velâ tekün aleynâ.
39-Yâ hâfiyel eltâf,neccinâ mimmâ nehâf, bel mimmâ lâ nehâf.
40-Teberra'nâ min havlinâ ve kuvvetinâ. Veltece'nâ ilâ havlike ve kuvvetike Yârahmân.
41-Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey'ün fil ardi velâ fissemâi. Vehüves semîul alîm.
42-Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
43-Kad tâkat hîletî, edriknî yâ Rasûlullâh.
44-Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasûlullâh.
45-Elfü Elfü estağfirullâh, el azîm ve etûbü ileyh.
46-Allahumme yâ hâfizu yâ hâfiz. İhfaznâ min külli serrin ve dârr.
47-Ferdun hayyun kayyûmun hakemün adlun kuddûsün. Seyecalullâhi ba'ğde usrin yüsrâ.
48-Eûzü bikelimâtillâhit tammâti min şerri mâ halaka ve zerea ve berae.
49-Allahumme kemâ ahsente halķî, fe ahsin hulukî.
50-Allahuekber kebîran, velhamdülillâhi kesîran, fesubhânallâhi bukraten ve esîlâ.
51-Yâ mukallibel kulûb. Sebbit kulûbünâ alâ dînik. Yâ musarrifel kulûb. Sarrif kulûbunâ ilâ tâatik ve hizmetik.
52-Allahumme yâ rabbenâ tahhir kulûbenâ, vestur uyûbenâ, veşfi merdânâ, vakdi duyûnenâ, ve şettit şemle a'ğdâinâ, vahfaz ehlenâ ve emvâlenâ.
53-Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni şifâihâ ve nûril ebsâri ve dıyâihâ. Ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
54-Lâ ilâhe illallâhül halîmül kerîm. Sübhânallâhi ve tebârekallâhi rabbil arşil azîm. Velhamdüllâhi rabbil âlemîn.
55-Allahumme münzilel kitâbi, mücriyes sehâbi, hâzimel ahzâbi, ihzimhüm vensurnâ aleyhim ve aleyhim dairatüs sev'i. Fî akrabi akrabi zamân.
56-Ya vedüd ya vedüd ya vedüd, yâ zel arşil mecîd. Yâ mübdiü Yâ muîd. Yâ fe'âlen limâ yürîd. Eselüke bi nûri vechikellezî melee erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kaderte bihâ alâ cemî'ı halkıke ve birahmetikelletî vesiat külle şey'in, lâ ilâhe illâ ente, yâ giyâsel müstegîsîne egisnâ, yâ mugîsü egisnâ bi rahmetike nestegîsü.
57-Hüvel habîbüllezî turcâ şefâatühû, likülli hevlin minel ahvâli muktehimi. Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ. Alâ habîbike hayril halki küllihim. (Kaside-i bürde,36)
58-Lâ İlâhe illâllahü vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.Elhamdülillahi ve sübhanallâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü Ekber.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhilAliyyil’Aziym.
59-Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec'allî min ledunke sultânen nasîrâ.
60-Lâ ilâhe illallâhül halîmül hakîm. Subhanallâhi rabbis semâvâtis seb'i ve rabbil arşil azîm. Lâ ilâhe illâ ente, azze  câruke ve celle senâüke.
61-Allahumme innâ nec'alüke fî nuhûrihim, ve neûzü bike, min şurûrihim.
62-Summün bukmün umyün fehüm lâ yerciûn. (Bakara,18)
63-Rabbüküm en yühlike adüvveküm ve yestahlifeküm fil ard.(Araf, 129)
64-Fekutı'a dâbirul kavmillezîne zalemû. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. (Enam,45)
65-Fesevfe  ye'tillâhü bikavmin yühıbbühüm ve yühıbbûnehû ezilletin alel mü'minîne e'ızzetin alel kâfirîn.Yücâhidûne fî sebîlillâhi velâ yühâfûne levmeten lâim. (Maide,54)

0 yorum

Yorum Gönder