20 Aralık 2016 Salı

Yakaran Gönüller - Muhyiddîn ibn Arabî (K.S.) Hizbü’t-Tevhîd Türkçe Meali

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. Her güzelliği celbedecek ve bütün zararları defedecek havl ve kuvvet yalnız Aliyy ü Azîm olan Allah’a aittir. “Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm’dir. (3 defa)” “Allah’tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ehl-i ilim de bu gerçeğe, Azîz ve Hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din, İslâm’dır.” Büyük Allah’tır. Biz de Allah’a çokça hamd ederiz. Rabbimizden, bütün mahlûkata beşîr ve nezîr, müjdeleyici ve ikaz edici olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât ü selâm eylemesini dileriz. “Her türlü hamd O Allah’a mahsustur ki, asla evlat edinmemiştir. Hâkimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır, de ve tekbir getirerek O’nun büyüklüğünü ilan et.” âyet-i celîlesini okuyarak tekbirlerle Rabbimiz’in büyüklüğünü haykırır dururuz.

Her şey Allah’ın adı ile başlar. Allah’tan başka bir ilah yoktur; sıdk ile iman edilecek en yüce gerçek budur. Allah’tan başka bir ilah yoktur; kulluk ve kölelik bir tek O’na olur. Allah’tan başka bir ilah yoktur; her lütuf ve rahmet O’ndan gelip bize ulaşır. Allah’ın yüce adıyla başladım. Yalnız O’na hamd ü senada bulundum. Allah’ın dinine sarıldım. Sırtımı Allah’ın hıfz u inayetine dayadım. Allah neyi, nasıl dilerse o öyle olur. Havl ve kuvvet yalnız Allah’a aittir ve O’nun lütfu iledir. “İşimi yalnız Allah’a tefvîz ve havale eylerim.” “Yardım ve muvaffakiyet yalnız Allah’tan gelir.” Benim sabrım da yalnız Allah’ın inayetiyledir.

Ne güzel Kâdir’dir Allah! Ne güzel Mevlâ’dır Allah! Ne güzel yardımcıdır Allah!

İyilik ve güzellikler sadece Allah’ın meşîet ve inayetiyle elde edilebilir, kötülük ve çirkinlikler yalnız Allah’ın dilemesi ve sıyanetiyle uzaklaştırılabilirler. “Size ulaşan her bir nimet Allah’tandır.” “Hüküm ve tasarruf bütünüyle sadece Allah’a aittir.” Ben de kifâyeti sadece Rabbim Allah’tan isterim. Yardımı yalnız Allah’tan dilerim. Tevbe ve istiğfarımı sadece Allah’a yaparım. Her türlü zarar ve kötülüğe karşı da bir tek Allah’a sığınırım. Salât olsun Allah’ın bütün nebilerine, bütün resûllerine ve bütün salih kullarına.

“Mektup Süleyman’dandır (aleyhisselâm) ve ‘Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.’ diye başlayıp, ‘Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin.’ diye devam etmektedir.” “Çünkü Allah: ‘Ben ve resûllerim elbette galip geliriz.’ diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.” “Onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır.”

Ey Yüce Allahım! Kim bana ya da yakınlarımdan birisine kötülük yapmak yahut zarar ve ziyan dokundurmak isterse, onun kötülüğüne Sen mâni ol, dilini düğümle, ağzına gem vur, ellerini bağla ve benimle onun arasına nasıl murat buyurursan öylece gir. Her şeyin ve “perçemini elinde tuttuğun” her canlının kötülük ve zararından beni koru. “Şüphesiz ki Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir.”

“Allahım! Biz hepimiz, bilerek herhangi bir şeyi Sana ortak koşmaktan yine Sana sığınıyor ve bilmediklerimizden dolayı da yine Senin bağışlamanı diliyoruz. (3 defa)”

Allahım! Benim için dua eden kullarını bana ve beni onlara sevdir. Beni hem muhib hem de mahbûb eyle. Beni bütün münzel kitaplara iman eden, Resûlünün lisanıyla gelen her şeye yakîn ölçüsünde inanan kullarına dâhil et. Her türlü âfet ve felaketten beni koru. Seçip sırat-ı müstakime hidayet buyurduğun sevgili kulların zümresine beni de kat. Nezdindekilerle alâkalı müşahede ufkumu genişlettikçe genişlet. Öyle genişlet ki, ne hakkımda ta’cîl buyurdukların için te’hîr, ne de te’hîr buyurdukların için ta’cîl talep etmeyeyim. Ey fazlı büyük olan Allahım! Kalbimi, Senin her şeyin başı olan muhabbetinle öylesine doldur ki, onda Senden başka hiçbir şey için yer kalmasın. Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât), tertemiz âline, kerem ve iyilik numûnesi ashâbının her birine salât ü selâm eyle ve o salavât hakkı için dualarımı kabul buyur Allahım! Âmîn! “İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberlere. Hamd ü senalar Âlemlerin Rabbi Allah’a.”

0 yorum

Yorum Gönder