20 Aralık 2016 Salı

Yakaran Gönüller - İmam Gazzâlî (K.S.) Hizbü’l-Hasîn Türkçe Meali

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Sağıma Bismillah, soluma Bismillah, arkama Bismillah, önüme Bismillah, üstüme Bismillah. Allah’ın adıyla korundum, O’nun muhkem korumasına dehâlet ettim, aşılmaz kalesine gizlendim, güzel isimleri ile donandım, Celîl isminin nurlarının sırrına büründüm; Kaviyy ve Kâhir isimlerinin esrarının kuvveti ile üstün geldim ve cin, ins ve sair mahlûkattan düşmanlarıma galebe ettim; gizlendim, onlara üstün geldim ve muzaffer oldum. Hayy, Kayyûm, Zü’l-celâli ve’l-ikram olan en büyük ismin yücelik ve güzelliğinin zırhı ile korundum. Yüce kelâmının nur-u esrârının göz alıcı parlaklığı ile düşmanlarımdan gizlendim ve o nurlara tutundum. Güzel lütfunun gizliliğine sarıldım. O’nun kuvvetli güç kaynaklarına sığındım; O’na dayandım. O’nu Kendine mahsus hamd ile tesbih ettim ve ederim. “Onun hiç misli yoktur; O, Semî’ ve Basîr’dir.” Fettâh, Alîm, Bâsit, Muizz, Cevâd, Kerim, Aliyy ve Azîm O’dur.

Allahım! Tastamam kelimeler, muazzam isimler, nuranî harfler, münzel kitaplar, açık-beyyin âyetler hakkı için; Hazîre-i Arş-ı Azîminden gelen heybet ve celâlin, kudret ve azametin, şerefli huzur, pâk şeriat, beş vakit namaz, esrar ve rahmetin seçkin kullarınla irtibatı, isimlere ve harflere tevdî buyurduğun hususiyetler ve esrar hürmetine; ya Rabbi, peygamberlerin Sana ne ile dua etmişlerse onun hürmetine ve hamele-i arş ve mukarrebûn meleklerinin Seni tesbîh ü temcîd ettikleri şey hürmetine; beni ister cinlerden, insanlardan olsun, isterse bildiğim ve bilmediğim diğer mahlûkattan ve her türlü düşmandan korumanı ve sıyanet altına almanı diliyorum. Beni her kötülükten koru. Heybet nurunun denizine daldır. Ruhu’l-Kudüs’le destekle ve aşılmaz, üstün, sağlam hazinelerinin nurlarının medet verici sırrına dâhil ederek her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur.

Allahım! Benim velim, yardımcım, kefilim, vekilim ve her türlü ihtiyacıma yetenim Sen ol. Rahmet, fazl, ihsan ve lütfunla beni koru. Bütün mahlûkatını bana, benim din ü davama musahhar kıl; kalblerini o istikamete çevir. Beni onlara sevdir. Beni onlar nezdinde azîz, kerîm ve mehîb eyle. Eyle ki, tavsiyelere kulak versinler. Bana bir kötülük ve eziyet dokundurmaya da kalkışmasınlar. Güçlü bir muhabbet, ülfet ve sevgi ile bana, benim yoluma bağlansınlar. Beni şerefli huzuruna yakın, pâk şeriatına tutundur ve envârının feyezânı ile fazlından kalbime atacağın hikmet ve ilimlerle donat.

Allahım! Ucb, kibir, riya, nifak ve gizli şirkten beni koru. Her türlü kirden, sürçmelerden, gizli ve açık ayıplardan temizle. Kabir azabından ve fitnesinden beni emin kıl ve hayatımı Sana itaatle geçirmeye muvaffak eyle. Bana insanî enginliklere yağan bir bârân-ı rahmet olan ilm-i ledünde anlayış ihsan et ve beni salih kullarına, kötü hasletlerden sıyrılıp vilayet mertebesini ihraz eden ebdallara ve sıddıklara arkadaş eyle. Yâ Erhamerrâhimîn, rahmetinle beni de onlardan eyle.

Allahım! Beni her türlü beladan uzak tut ve her türlü tehlikeden koru. Beni aşağılık mahlûklardan eyleme. Muhabbet şarabından bana kana kana içir. Beni ümidini kesenlerden eyleme. “Ya Hû! (3 defa)” Ya Âhiyyen, Şerâhiyyen! Ey kat’î hüccet, kudret ve azamet sahibi, ey Hayy u Kayyûm, ey celâl ve ikrâm sahibi!

İlahî! Şanın ne yüce, saltanatın ne azizdir!

Allahım! Senin inayetinle konakladım; Sen konuk ağırlayanların en hayırlısısın. Sana sığındım; Senin yardımın bütün yardımların üstünde ve hepsinin kaynağıdır. Ben de Senin inayet ve yardımınla sırat-ı müstakime eriştim. Her türlü kötü şeyin şerrine karşı Sen bana yetersin Allahım. Duamı kabule karîn eyle ve beni lütuf, riayet, bol bağış, ihsan ve cömertliğinle, ayrıca huzuruna ulaştıran terakkilerle sevindir. Beni hitabını dinlemeye ehil hâle getir, ey duaları hemen kabul eden, ey örneksiz ve eşsiz yaratan, ey dereceleri yükselten Rabbim!

Ey dillerin farklılığına rağmen her türlü sesi işiten Yüceler Yücesi! Senden korunma, emniyet, selâmet, lütuf, bereket ve kanaat istiyorum. Fazlınla bizi Senden başkasına yalvarıp yakarmaktan müstağni kıl.

“Ya Erhamerrâhimîn. (3 defa)” “Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara... (3 defa)”

İyilik ve rahmeti çok bol Berr u Rahîm olan Allah’ın salavâtı, zikredenler Allah’ı zikrettiği, gafiller Onun zikrinden gafil olduğu her an, her saniye; nefesler, anlar, yağmur taneleri, bütün nebâtat ve kâinatta bulunan her şey adedince Seyyid, Kâmil, Fâtih, Hâtim ve nübüvvet silsilesinin son halkası Efendimiz Hazreti Muhammed ve O’nun âl ü ashâbı, zevceleri ve zürriyeti üzerine olsun. Hamd ü sena, şükr ü minnet, medh u tebcîl Ma’bud-u Mutlak Allah’ın hakkı ve O’na mahsustur.

0 yorum

Yorum Gönder