31 Aralık 2016 Cumartesi

Tevhidname (Türkçe)

TEVHİDNAME


*
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla Bütün hamd u senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine salat u selam olsun.

*1
Allah’ım! Nezd-i Uluhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle serfiraz eyle ki, Sen’den gayrısının (mâsivâ) bütün rahmetlerinden bizleri müstağnî kılsın!

*2
Allah’ım! Sen’den öyle bir fazl u kerem ve öyle bir teveccüh taleb ediyoruz ki, Sen’den gayrısının bütün fazl u keremleri ve bütün teveccühlerinden bizleri müstağnî kılsın!

*3
Allah’ım! Bizlere öyle bir “iman-ı kâmil” nasib buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan bizleri müstağnî eylesin!

*4
Allah’ım! Bizleri Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmalarından bizleri müstağnî kılsın!

*5
Allah’ım! Bizlere öyle bir “ihsan” şuuru nasib buyur ki, bütün mâlâyâniyat’tan (bizleri San’a yaklaştırmayan ve yaratılış hikmetiyle doğrudan irtibatı bulunmayan şeylerden) bizleri müstağni bıraksın!

*6
Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle bir hidayet nasib buyur ki, bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun!

*7
Allah’ım! Dergâh-ı Uluhiyetinden bizleri öyle bir kâmil rüşd (istikamet ve muvaffakiyet) ile serfiraz kıl ki, bizleri her türlü kayma ve inhiraflara karşı korusun!

*8
Allah’ım! Bizlerin bütün fâniyât u zâilatların (fâni olan ve zevâle mahkum bulunan şeylerin) bütününden sıyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz kıl!

*9
Allah’ım! Bizlere San’a ve Habîb-i Edîb’in Hz. Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı ver ki, Sen’den gayrı bütün mâsivaya karşı iştiyak duymaktan bizleri müstağni kılsın!

*10
Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek müjdeler onun yanında gölgede kalsın!

*11
Allah’ım! Ulu Dergahından bizlere öyle bir lütufta bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek lütuflardan müstağnî kılsın!

*12
Allah’ım! Bizlere öyle bir Nusret ve yardımda bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek yardımlardan bizleri müstağni kılsın!

*13
Allah’ım! Bizlere öyle bir zafer ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivâdan gelebilecek desteklerden bizleri müstağnî kılsın!

*14
Allah’ım! Nezd-i Uluhiyetinden Hizmetimizde öyle muvaffakiyetler ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivâdan gelebilecek başarılardan bizleri müstağni eylesin!

*15
Allah’ım! Bize karşı kin ve öfkeyle oturup kalkan hasımlarımıza karşı öyle bir galebe çalmayı ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsiva’dan bu konuda gelebilecek her türlü desteğe karşı bizleri müstağnî kılsın!

*16
Allah’ım! Bizlerin dosdoğru yaşaması için Yüce dergahından öyle bir “sadakat” ile bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrı bütün mâsivâ’nın bizleri saptırması ve bizlere bakış inhirafı yaşatmasından bizleri emin kılsın!

*17
Allah’ım! Sen’den, bizleri mâsivânın sapıklığından koruyacak -kâmil manasıyla- bir istikâmet-i tâmme taleb ediyoruz.

*18
Allah’ım! Sen’den gayrı bütün bir mâsivânın ihtimam, in’am ve lütuflarından bizleri müstağnî kılacak bir inâyet-i kâmile Sen’den diliyor ve dileniyoruz.

*19
Allah’ım! Sen’den gayrı bütün mâsivânın gözetmesinden bizleri müstağni kılacak bir ölçüde bir riayet ve gözetlenmeyi Sen’den istiyoruz.

*20
Allah’ım! Sen’den, bizleri öyle bir hıfz ve koruma ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki, bizleri Sen’den gayrı bütün mâsivânın korumasından müstağnî kılacak ölçüde olsun.

*21
Allah’ım! Hayır yörüngeli her bir işimizde bizlere öyle bir başarı ve muvaffakiyetler ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivânın başarı desteklerinden bizleri müstağnî kılacak mahiyette olsun!

*22
Allah’ım! Olup biten her şey, ancak Sen’in izin ve iraden dahilinde gerçekleşir. Ne olur bizleri ezelî ve ebedî havl ve kuvvetinle öyle serfiraz kıl ki, başkalarının havl ve kuvvetinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*23
Allah’ım! Bizlere gerek ruh ufkunda gerekse fizikî âlemde nezd-i Uluhiyetinden öyle âşikâr “feth-i mübîn”ler nasib buyur ki, Sen’den gayrı mâsîvânın fetihlerini bizlere unutturacak ölçüde olsun!

*24
Allah’ım! Bizlerin cirmi ölçüsünde değil Sen’in şânına yakışır şekilde bizim tasarruf yetkimize öyle şeyler ihsan buyur ki, bizleri bütün gayr-ı meşrû tasarruf yetkilerinden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*25
Allah’ım! (Kalp, sır, niyet, ruh ve zihin latifelerini temsil eden) melekûtî yanımızı kötülüklerden öyle berî kıl, ayıp ve şirkten öyle bir temizle ki, bu konuda nâkıs ve kusurlu himmetlerden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*26
Allah’ım! Yüce katından bizleri başkalarının çâre ve çözümlerinden müstağnî kılacak ölçüde bir silm u selamet, güvenlik ve esenlik lütfeyle!

*27
Allah’ım! Bizleri her türlü hiyânetten koruyup kollayacak ölçüde bir emniyet ve enşidesizlik bahşeyle!

*28
Allah’ım! Bizleri öyle bir takviye et, güçlendir ve tam bir destek ile te’yid buyur ki, Sen’den gayrısının desteğinden bizleri müstağni kılacak ölçüde olsun!

*29
Allah’ım! Öyle bir bağış ve mağfiret-i tâmme ile kusurlarımızı ört ki, “pişmanlıklar günü” olan mahşer gününde utanıp hacâletle iki büklüm olmaktan bizleri muhafaza edecek ölçüde olsun!

*30
Allah’ım! Sen’den, bizleri öyle bir bağış ve hibe ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki, Sen’den gayrısına el açma ve beklentiye girmekten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*31
Allah’ım! Bizleri öyle bir helal rızıkla şereflendir ki, haram kıldığın her türlü sakıncalı şey ve duruma bizleri muhtaç bırakmayacak seviyede olsun!

*32
Allah’ım! Yüce katından öyle bir “ilm-i ledünn” ile bizleri serfiraz kıl ki, her türlü “mâlâyâniyat”tan (doğrudan bizi ilgilendirmeyen, ne mârifet-i İlahî ve ne de âhiret hesabına bizlere faydası olmayan füzûlî şeylerden) bizleri sıyânet edecek keyfiyette olsun!

*33
Allah’ım! Bizleri öyle bir mânevî pâye ile şereflendir ki, her türlü sûrî ve görünüşten ibaret olan geçici pâye ve makamlara dilbeste olup elde etme yolunda soluk soluğa kalmaktan alıkoyacak ölçüde olsun!

*34
Allah’ım! Bizlere öyle bir şahsiyet, onur ve izzet-i nefis nasib et ki, Sen’den gayrısının bize sunacağı izzet ve onurdan bizleri müstağnî kılsın!

*35
Allah’ım! Sen’den, hem yapageldiğimiz şeylerde hem de maruz kalacağımız muamelelerde sırf, katışıksız ve rızan yörüngeli adalet olan “adalet-i mahza” ile bizleri serfiraz kılmanı diliyoruz. Öyle ki başkalarının sunacağı “adalet-i izâfiye”lerden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*36
Allah’ım! Sen’den yumuşak huylu, ağır başlı ve hilm vasfıyla ittisaf etmeyi bizlere müyesser kılmanı diliyoruz; öyle ki bu hilm, her türlü huşunet, hoyratlık, ve kabalığın her çeşidinden bizi koruyacak ve müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*37
Allah’ım! Sen’den öyle bir koruma ve kollama istiyoruz ki, Sen’den gayrısının koruma ve kollamasından bizleri müstağnî bırakacak ölçüde olsun!

*38
Allah’ım! Sen’den cömertlik, âlicenâplık, sehavet, hayır ve iyilik; ikram, ağırlanma ve izzet-u ikram diliyor ve dileniyoruz. Öyle ki başkalarının bize yapacağı ikramdan bizleri müstağni kılsın!

*39
Allah’ım! Bizleri öyle bir istiğnâ duygusuyla serfiraz kıl ki, başkalarına el açıp dilenmekten bizleri müstağnî bıraksın ve bize ihsanda bulunduğunla yetinmeyi bizlere müyesser kılsın!

*40
Allah’ım! Senden, bizleri “hikmet” (sebeplerin ruhunu kavrama, eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olma, kâinat kitabı ve dinin özündeki faydaya sahip olma, maslahat ve gayelere vâkıf olma, faydalı ilim ve salih amel beraberliği) ile serfiraz kılmanı ve masivanın felsefelerinden ve düşünce falsolarından bizleri müstağnî kılmanı diliyor ve dileniyoruz.

*41
Allah’ım! Yüce Dergahının kapısında yapageldiğimiz dualara öyle bir icabet nasip buyur ki, bizleri başkalarından istek ve beklentilere girmekten müstağnî kılsın!

*42
Allah’ım! Bizleri öyle tâm ve ekmel bir muhabbet ile serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının sevgilerine ihtiyaç bırakmayacak ölçüde olsun!

*43
Allah’ım! Adaleti icrâ etmeyi, hasımlarımıza hak üzere galip gelmeyi, mazlumun hakkını zâlimin tasallutundan kurtarmayı bizlere öyle bir nasip et ki, zâlimin hıyanetinden ve kalleşliğinden bizleri masûn ve mahfuz eylesin!

*44
Allah’ım! Bizleri öyle bir kuvvet ve kudretle, karşılaştığımız durumlara güç yetirme ve üstesinden gelebilecek donanım ve tâkatla serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının güç ve tâkâtından medet ummaktan bizleri müstağnî kılsın!

*45
Allah’ım! Öyle bir metânet, sağlamlık, peklik ve kavilikle bizlere lütufta bulun ki, yeis ve zillete, ümitsizlik ve perişâniyete düşmekten bizleri alıkoysun.

*46
Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizlere öyle bir hüküm ve sultanlık bahşet, işlerimizi öyle bir deruhte et ki, Sen’den gayrısının dostluğuna bizleri muhtaç kılmayacak ölçüde olsun!

*47
Allah’ım! Bizlere, Sen’i öyle bir hamd u senâ etmeyi, her türlü övgüyü San’a vermeyi ve Sen’i her dem tazim ve sitayişte bulunmayı lütfet ki, bizleri gaflet vadilerinde dolaşmaktan ve nankörlükte bulunmaktan muhafaza buyursun!

*48
Allah’ım! Hizmetimiz itibariyle bizlere yeni bir başlangıç ve yeniden varlığa yol bulmayı ihsan buyur. Öyle ki bu konuda başkalarından gelebilecek yardımlardan bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*49
Allah’ım! Zulüm yoluyla ve haksızca gasbedilen mal ve mülklerimizin bizlere iadesi noktasında bizlere öyle bir lütufta bulun ki, başkalarının iade etmelerinden bizleri müstağnî kılsın!

*50
Allah’ım! Sen’den, bizlere rızan ekseninde afiyet televvünlü bir hayat nasip buyurmanı diliyoruz. Öyle ki bu konuda başkalarının el uzatmasından bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*51
Allah’ım! Ey bir ve tek olan “Ehad”; ve ey bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu ama Kendisinin herkesten ve her şeyden müstağnî bulunduğu “Samed”! Özellikle bu iki esmâ-i hüsnan hürmetine, bizleri başkalarının koruyup kollamasından müstağnî kılacak ölçüde bizlere sahip çık ve maiyyetini bizlere duyur!

*52
Allah’ım! Nezd-i Uluhiyetinden, rızan istikametinde hedeflediğimiz şeylere güç yetirme, muktedir olma ve onların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olma adına bizleri ekstra lütuflarla serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz; öyle ki bu lütfun, başkalarından gelebilecek muktedir kılmalardan bizleri müstağnî kılsın!

*53
Allah’ım! Marifetin ve âhirete müteallik meselelere, mânâ âlemine müteveccih işlerimize öncelik tanıma ve onları hayatımızın gâyesi haline getirme noktasında bizlere öyle bir lütufta bulun ki, bu konuda başkalarının yardımlarına bizleri muhtaç bırakmayacak ölçüde olsun!

*54
Allah’ım! Sehven irtikâp ettiğimiz hata ve günahlarımızdan dönme, mağfiret dileme, hâlis bir tevbe ile onları bir daha yapmama şart ve vâdi ile bizlere öyle bir “tevbe-i nasûh” nasip buyur ki; gaflet ehlinin yaptıkları “tevbe”lere benzemesin.

*55
Allah’ım! Nurlarından bir nur ile bizleri öyle bir serfiraz kıl ve bizleri nurlandır ki, başkalarından gelebilecek aydınlatmalardan bizleri müstağnî kılsın!

*56
Allah’ım! Maruz kaldığımız musibetlere katlanma, dişimizi sıkıp dayanma ve onlara tahammül etme adına, Peygamberin Yakub aleyhisselam’a müyesser kıldığın “sabr-ı cemil” ile bizleri öyle bir serfiraz eyle ki, hâlimizi şikâyet etmekten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*57
Allah’ım! Kusur ve ayıplarımızı öyle bir setret ki, Sen’den gayrısının setretmesine ihtiyaç bırakmayacak ve ondan müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*58
Allah’ım! Yüce katından bizleri öyle bir zenginlik ve “gınâ” ile serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısından (mâsivâ) gelebilecek zenginlikten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*59
Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle faydalarla serfiraz kıl ve bizleri insanlığa öyle bir yararlı hâle getir ki, başkalarının bu konuda sağlayacakları menfaat ve sergileyecekleri gayretlerden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*60
Allah’ım! Hayatlarını bizlere düşmanlığa göre ayarlamış hasımlarımızı kahret, boyunlarını bük ve eğdir ve onlara galebe çal; onları yerle bir et ve zararlarını bertaraf eyle.. Öyle ki, onları çarptıracağın bu ceza, bizleri başkalarının vereceği cezalardan müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*61
Allah’ım! Hasımlarımızın bize yapageldikleri zulümler ve elimizden gasbedegeldikleri haklarımız sebebiyle onları hakettikleri öyle bir cezalandırmaya tâbi tut ve intikamımızı onlardan öyle bir al ki, başkalarının vereceği cezadan bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*62
Allah’ım! Hasımlarımızın utanmazlıklarını öyle bir açığa çıkar, kabahatlerini yüzlerine öyle bir vur, onları öyle bir kına ki, başkalarının onları kınamasını beklemekten bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*63
Allah’ım! Tek işleri bizlere düşmanlık beslemekten ibaret olan kimseleri öyle bir rezil ve rüsvay kıl, itibarlarını öyle bir kır ve alçaklıklarını öyle bir âşikar et ki, başkalarından gelebilecek cezadan bizleri müstağnî kılsın!

*64
Allah’ım! Bize düşmanlık besleyenleri öyle hor ve hakir kıl, onların haysiyetten yoksun olduğunu öyle bir ortaya koy, zelil ve alçaklıklarını günyüzüne öyle bir çıkar ki, başkalarının onlara vereceği cezadan bizleri müstağnî kılsın!

*65
Allah’ım! Bize düşmanlığa kilitlenmiş fesada açık ruhları öyle zelil kıl, onların üstesinden öyle gel ve onların hor ve hakir olduklarını öyle bir ortaya çıkar ki, başkalarından gelebilecek zelil kılmalara karşı bizleri müstağnî kılsın!

*66
Allah’ım! Bize besledikleri düşmanlık sebebiyle, sâir insanlara medâr-ı havf ve ibret olacak vecihle hasımlarımızı cezâlandır. Öyle ki bu cezalandırman, bizleri başkalarından gelecek cezalandırmaktan müstağnî bıraksın!

*67
Allah’ım! Islaha kâbil olmayan hasımlarımızın hakkından öyle bir gel ki, onları yerle bir etme noktasında başkalarının ortaya koyacakları performanstan bizleri müstağnî kılsın!

*68
Allah’ım! Bize adavetle oturup kalkanların bizim için hazırladıkları tuzak ve planlarına nezd-i Uluhiyetine yakışır öyle bir karşılık ver ki, bizleri başkalarından gelebilecek karşılıktan müstağnî kılsın!

*69
Allah’ım! Bize düşmanlık besleyenlerin entrika ve tuzaklarını başlarına geçir, hiç ummadıkları zaman ve şekilde onların hakkından gel. Bu mukabelen öyle bir keyfiyette olsun ki, başkalarının mukabelesinden bizleri müstağnî kılsın!

*70
Allah’ım! Hasımlarımızın hiyanet, kalleşlik, namussuzluk ve sözünde durmamazlıklarına öyle bir mukabelede bulun ki, Sen’den gayrısının (mâsivâ) verecekleri karşılıklardan bizleri müstağnî bırakacak kemmiyet ve keyfiyette olsun!

*71
Allah’ım! Nâm-ı Celîl-i Muhammedî’yi dünyanın dört bir yanına duyurma gayreti dışında bir şey hedeflemeyen Hizmetimize “firak-ı dâlle” iftirası atan ve “sapık cereyan” ithamında bulunanlara öyle bir mukabelede bulun ki, bu konuda başkalarının ortaya koyacakları mukabeleden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

*72
Allah’ım! Hizmet-i imaniyenin adanmış erlerine “irtidat” töhmeti yapan ve onlara “dinden dönme” iftirasını isnad edenlere öyle bir mukabelede bulun ki, Sen’den gayrısından (mâsivâ) gelebilecek mukabeleleri gölgede bırakacak ve onlardan müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*73
Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine bir yardım elinin uzanmasına muhtaç bırakılacak ölçüde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle.. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

*
Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, zuhur eden nurların mücessem şekli, Celâl sıfatının mihveri ve Cemal burcunun merkez kutbunu teşkil eden Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) Ehadî tecellilere mazhar biricik ve latif zatına salat eyle!

Allah’ım! Efendimizin Sen’in nezd-i Uluhiyetindeki sırrının ve O’nun San’a olan seyrinin hakkı hürmetine, beni (bizleri) korktuklarımdan emin kıl; hata ve kusurlarımı hayra tebdil eyle; üzüntümü ve hırslarımı gideriver. Hadiselerin, lehimde cereyan etmesini sağla ve hep benimle ol! Beni bana bırakma, beni nefsimin pençesinden kurtarıp Zâtınla kâim eyle! Nefis, benlik ve enaniyet ciheti itibariyle ruh ufkunda ölüp fâni olmayı ve Sen’inle yeni bir varlığa ermeyi bana nasib buyur! Nefsinin zebunu ve ona meftun olmaktan, hislerimle çepeçevre sarmalanıp his insanı kesilmekten beni muhafaza eyle! Eşya ve hadiselerin gerçek yüzlerine beni muttali kılmak suretiyle, çoğu kişiden gizlenmiş hakikatlerin üzerindeki perdeyi benim için arala! Ey ebedî hayat sahibi olan “Hayy”, ve ey Kendi Kendine kâim bulunan “Kayyum”, ey Hayy u Kayyum, ey Hayy u Kayyum! (Amin)

***

0 yorum

Yorum Gönder