17 Ocak 2016 Pazar

Yakaran Gönüller - İmam Şazili (K.S.) Hizbul Hıfz Türkçe Meali

İmam Şâzilî Hazretlerinin Hizbü’l-Hıfz Duası 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Allahım! Kitab-ı Mübîninde “O, öyle bir kitaptır ki bâtıl ona ne önünden, ne ardından,hiçbir taraftan yol bulamaz. O Hakîm ve Hamîd tarafından indirilmiştir.” buyuruyorsun.Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömrümüz oldukça bizleri de muhafaza buyur ve Kitab-ı Azîz’ini koruduğun gibi bizim dinimizi/diyanetimizi de koru. “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.”diye ferman eden Sensin. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömrümüz olduğu müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve Zikr’ini koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. “Semayı her türlü şeytandan koruduk.” beyanı da Senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür bahşettiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve semayı koruduğun gibi bizim dinimizi de sıyanet buyur. “O cinleri (şeytanları) (Süleyman aleyhisselâmın emrinden çıkmamaları için) gözetim altında tutardık.” buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve kendisine farklı bir fehm ve anlayış lutfettiğin ve cinleri musahhar kıldığın (Süleyman) kulunu koruduğun gibi bizi de her zaman hıfzın altında tut.

Allahım! Yüce Kitabında, “Göğü de dengesini kaybetmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık.” buyuruyorsun. O tavanı koruduğun gibi bizim dinimizi de koru.Yine yüce Kitab’ında, “Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez, O öyleulu, öyle büyüktür.” ferman ediyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden,arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve semavât u zemîni koruduğun gibi bizim dinimizide koru. “O kullarının üstünde de tek hâkimdir. O üzerinize, hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir.” fermanı da Senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan yaşadığımız müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve sıyanetin altına aldığın kullarının içine bizi de dâhil eyle. Kelâm-ı Kadîminde “Biz dünya semasını kandillerle,yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu Azîz ve Alîm (üstün kudretsahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah’ın takdiridir.” buyuruyorsun.Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan hayatta olduğumuz sürece bizleri de muhafaza buyur ve semayı koruduğun gibi bizi de koruyup kolla.

Allahım! Senin nurlu beyanlarından biri de, “Hayır hayır, Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuz’da olan pek şerefli birKur’ân’dır.” âyet-i celîlesidir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden,arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve Levh-i Mahfuz’u hıfz u sıyanetine aldığın gibi bizi de al. Yine, “O insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” ferman ediyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden,arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve koruman altındaki kulların zümresine bizleri de kat.Allahım! Ben de kulun ve elçin Yakub (aleyhisselâm) gibi, “En iyi koruyan Allah’tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” kudsî hakikatini ikrar ediyor ve Senin himayeni diliyorum.

Ya Rab! Komplocuların komplolarından bizi her zaman koru ve“Artık ben işimi Allah’a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.”diye yalvaran (Mûsa) kulunu himayene aldığın gibi bizim dinimizi de al. Bizi koruyup kolla ve muhafaza et. Sıyanetine al. Gözetimin altında bulundur. Kilâetini üzerimizden eksik etme.(Allahım! Müsaadenle düşmanlık besleyen(ler)e seslenmek istiyorum.) Ey bizim içinkötülük murad eden, başımıza çorap örmek isteyen, arkamızdan tuzak kuran, “Ben Rahman’a sığındım senden. Eğer Allah’tan korkup haramdan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan.” “Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olanAllah’a sığınıyorum.” “Kesin sesinizi, sakın bir daha Bana bir şey söylemeye kalkışmayın.” Rabbimin sem’ ve basarıyla sizin kulak ve gözlerinizin şerrinden korundum. Rabbim sizinle benim arama girdi ve ben O’nun kuvvetiyle size galebe ettim.Nebîlerin (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm), firavunların zorbalıklarından, Rabbilerine sığındıkları nübüvvet ve eman sırrıyla ben de Rabbime sığınıyorum. Nitekim Rabbileride onları setretmiş ve korumuştu. Cebrâîl (aleyhisselâm) bizim sağımızda, Mîkâîl(aleyhisselâm) solumuzda ve Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) her zaman önümüzdedir.Hazreti Allah bizi gölgesi altında tutar ve koruyup kollar. Şerrinize mâni olur. Bizi desize mukabelede bulunmaktan muhafaza eder. O’nun ilmi hiç şüphesiz bizi de, sizi de ihata eder ve O sizi de bizi de her zaman görür.

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, kudret sahiplerinin en kerîmi, kendisine yalvarılanların en hayırlısı, icabet edenlerin en üstünü, dilenenlere en cömert davranan,verdiğinde en fazla veren, en çok bağışlayan merhametliler merhametlisi Allahım!Cinlerden ya da insanlardan her kim bize tuzak kurmak, zarar vermek ya da başımıza bir çorap örmek için uğraşırsa, Senden bu kirli düşünceleri onların sinelerinden söküp atmanı, kalblerine mühür vurmanı, kulaklarını sağır hâle getirmeni, gözlerine perde çekmeni, dillerini susturmanı, ellerini bağlamanı, gayzlarıyla beraber onları helaketmeni, tuzaklarını geri çevirmeni, gerdanlığın boynu sarması ve pişkin tuğladan yapılan taşların fil ashâbının başlarını delip geçmesi gibi, kötülükleriyle onları kuşatmanı ve çevirdikleri dolapları başlarına dolamanı diliyoruz.Hakkımızda kötülük düşünenleri, “Hasbiyallahu ve ni’me’l-vekîl”, “Kâf Hâ Yâ AynSâd”, “Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf”ve kendisi için fenâ asla söz konusu olmayıp her zaman Hayy olan Allah’a tevekkül ile bertaraf ederiz. “Vekil olarak Allah yeter.” “Ve O,merhametlilerin en merhametlisidir.” Yine onları Seb’u’l-Mesânî ve Kur’ân-ı Azîm’e sığınarak savarız. “Şayet Allah bana bir musibet verirse bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu hâlde sen şöyle de: Allah bana kâfidir. Güvenecek yerarayanlar da, yalnız O’na dayanıp güvensinler.” “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzamhükümranlığın sahibidir.” Salât ü selâm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e,tertemiz aile fertlerine, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashâbına olsun. Âmin, birahmetike ya Erhamerrâhimîn!

0 yorum

Yorum Gönder